Beslut om nya – utökade – fågelskyddsområden

Publicerad 2023-02-23

Knölsvanen tillhör de kustfåglar som ökat i antal under de senaste åren tillsammans med grågås, grav-, gräs- och skedand, kricka, knipa, rödbena, fiskmås, skrattmås, och sillgrissla.
Foto: Jorma Mäkilä

Efter ett par års funderande och några kompletterande inventeringsbesök i skärgården, har länsstyrelsen fattat beslut om vilka fågelskyddsområden som ska gälla framöver. För 2 400 par av olika kustfågelarter har betänketiden givit en vinstlott, dvs deras ”bostadsområden” har fått skydd under häckningstiden medan 110 par har mist det skydd de tidigare hade. Det ursprungliga förslaget innebar en minskning av de totala fågelskyddsområdena men i beslutet ökar de med 62 ha. De flesta områden (85 st) kvarstår, 15 områden förlorar sitt skydd och 29 nya tillkommer. Till de nytillkomna hör ett litet skär i närheten av Badholmarna i Arkösund som visat sig hysa ca 80 par häckande fåglar bl.a. ejder med ungar, något som numera börjar tillhöra sällsyntheterna i Östgötaskärgården.

Under de 40 år som länsstyrelsen har försökt hålla koll på skärgårdens fåglar har det skett stora förändringar, som de fågelansvariga tror beror dels på tillgången på mat, dels på mink och örn och andra ”fågelälskare”. Småfiskätarna fisk- och silvertärna, stor- och småskrake, storskarv samt tordmule har ökat i antal medan trut och ejder tillhör förlorarna. Till förlorarna hör också svärta, roskarl, skräntärna och tobisgrissla. Samtidigt har knölsvan, grågås, grav-, gräs- och skedand, kricka, knipa, rödbena, fiskmås, skrattmås, och sillgrissla tagit för sig.

Sammanhängande skyddsområden och färre passager efterlystes
Fågelskyddsområdena ses över ungefär vart tionde år och i november 2020 gick det senaste förslaget ut på remiss. När remisstiden gick ut i januari 2021 hade åtta myndigheter, en kommun, fyra intresseorganisationer och tretton berörda fastighetsägare kommit in med synpunkter på förslaget. Merparten av remissvaren innehöll bifall till de flesta förslagen men också kritik mot att de skyddade områdena minskade i omfattning och protester mot att vissa områden föreslogs bli ”skyddslösa”. Flera av de föreslagna passagerna mindre än 100 m från skyddade områden ifrågasattes i flera remissvar. Man efterlyste vidare motiveringar till de föreslagna ändringarna och förordade i flera fall större sammanhängande skyddsområden istället för den ökade fragmentiseringen som fanns i förslaget. Samtliga remissvar med länsstyrelsens kommentarer finns som bilaga till beslutet.

Beslutet om nya fågelskyddsområden finns att studera i text och kartor på länsstyrelsens hemsida som du hittar här.

Minskat skyddsområde har nu blivit större!
Av beslutet om fågelskyddsområdena framgår att länsstyrelsen förefaller ha lyssnat till en del av synpunkterna från remissomgången även om man oftast hänvisar till egna nya inventeringar, som emellertid inte publicerats. Exempelvis är den tidigare minskningen av fågelskyddsområdena nu förbytt till en ökning av den totala skyddade arealen. Sju av de föreslagna passagerna har tagits bort bl.a. genom sundet mellan Höga och Låga Bockskär och den öster om Långa Skäret/Tunnskärsklabben (ska sannolikt vara väster om Långa Skäret vilket var vad som ursprungligen föreslogs) och öster om Gåsskärshällarna. Passagen mellan skyddsområdet på Tyxholmarna och Kravskärklabbarna är emellertid kvar – oklart på vilken grund.

Borttagna områden har kommit tillbaka men inte alla
Flera områden som hade tagits bort i förslaget har kommit tillbaka i beslutet, exempelvis Röskär och Dänningsskären, Själskär, Runnskär och ett litet skär intill Östens sten. Låga Bockskär, Äppelsäter, Slåtenskär och skären nordost om Tyxholmarna ska fortfarande bort med motiveringen att de har för få häckande par för att förtjäna skydd. Den bedömningen delas inte av flera fastboende i området som också ifrågasätter varför inte länsstyrelsens stöd för minkjakt och uppsättning av holkar går hand i hand med skydd för fåglarna i samma områden.

I flera remissvar efterlyses tydligare motiveringar till varför ett område ska ha skydd och ett annat inte. På flera ställen framförs också förslag om att etablera ett tätare och mer systematisk samarbete med de bofasta i skärgården som mer eller mindre dagligen gör iakttagelser. Det förslaget kommenteras inte i likhet med en rad andra förslag som framförs i remissvaren.
Överklagningstiden går ut ca den 27 februari

Tidigare artiklar om arbetet med fågelskyddsområden