Filmat samråd om Långgrund finns på nätet

Publicerat 2023-02-11

Missade du alla möjligheter som funnits att delta i något av samrådsmötena om de planerade vindkraftsparkerna Långgrund 1 och 2 utanför Bråviken och upp mot Landsort? Fick du inte tillfälle att ställa dina frågor eller säga din mening? Lugn bara lugn! Du har fortfarande chansen, för det digitala samrådsmötet som genomfördes den 6 februari finns nu tillgängligt på Svea Vinds hemsida. Där kan du ta del av en muntlig presentation av projektet liksom synpunkter från en fågelexpert, en landskapsarkitekt och en expert på det marina djurlivet. Frågor och svar från samråden finns också på hemsidan. Du har sedan tid på dig till den 28 februari att skriftligen lämna dina synpunkter till Svea Vind.

På Svea Vinds hemsida finns en filmad version av det digitala samrådet . Du når den via den här länken och lite scrollande…

En lång rad välbesökta samråd har hållits under början av februari för att informera och fånga upp synpunkter. ArkipeLaget har deltagit på det digitala samrådet 6 februari och i Häradshammars bygdegård 7 februari. Det digitala samrådet hade 117 deltagare förutom representanter för Svea Vind och deras anlitade experter. En föredragning genomfördes under en timma. Den spelades in och har lagts ut på Svea Vinds hemsida. Där finns också samrådsunderlaget i form av en rapport, visualiseringar och en animerad film.

Oro för utsikt och fastighetsvärden
Efter en timslång presentation kunde deltagarna ställa sina frågor och lämna synpunkter på chatten. Många gav uttryck för sin oro över ett ”brutalt projekt som kommer att förstöra utsikten från ytterskärgårdarna från norra delen av Sankt Annas skärgård till Landsort” och att fastighetsvärdena ska sjunka. På chatten lades ett upprop till en Facebooksida upp samt en mejladress för att organisera motståndet mot projektet.

Bättre visualiseringar efterfrågades från flera deltagare. Svea Vind berättade att de tar emot önskemål om fler visualiseringar. De räknar med att göra en ny fotorunda innan ansökan lämnas in. Landskapsarkitekten Anders Folkesson har anlitats av Svea Vind för att göra en landskapsanalys. Han konstaterar att kraftverken kommer att vara synliga från stora områden i ett havsavsnitt som har stora skönhetsvärden. Men Folkesson menar att kraftverken ”inte interfererar nämnvärt med landskapets befintliga strukturer”. Och han anser att kraftverken inte kommer påverka turismen i området, en bedömning som ifrågasattes av många deltagare. En diskussion uppstod i chatten om de av Svea Vind anlitade konsulterna är opartiska.

På hemsidan finns även en animerad film som visar hur den planerade Vindkraftsparken kommer att te sig, Bilden är från den animerade filmen.

”Reveffekten” lockar fisk och säl till fundamenten
Rickard Ottvall, som är konsult i fågelfrågor, berättade om problematiken med fåglar. Kraftverken kan skada speciellt havsörn. Det finns havsörn i vindkraftsverkens närhet, men de flyger sällan ut till havs, sade Ottvall. Havsörnen har ökat starkt i Sverige och vindkraftverken har hittills inte påverkat havsörnsbeståndet. Tågtrafiken dödar långt fler örnar än vindkraften. EUs artskyddsdirektiv kan dock påverka bedömningarna. Apropå frågor om man kan bygga vindkraftverk längre ut, så att fågel inte skadas, svarar Ottvall att det finns fågel längre ut också. Då blir det problem där i stället, och det kan då handla om andra fåglar.

Johanna Lindberg på Medins Havs- och vattenkonsulter berättade om den så kallade ”reveffekten”. Det vill säga att undervattenskonstruktionerna för kraftverken gynnar fisk. Och undersökningar visar att de också drar till sig säl, eftersom det finns mer fisk där. Lindberg berättade att området kring de planerade vindkraftverken är viktigt för gråsäl. Inom 1 mils radie kring området finns ungefär 7 000 gråsälar.

Kommunernas och försvarets synpunkter fattas
Svea Vind har haft samrådsmöten med intressenter för sjöfart och fritidsbåtslivet. En rapport om hur sjöfarten kommer att påverkas tas fram till miljökonsekvensbeskrivningen. Hur mörkernavigering kommer att fungera ska behandlas där. Erfarenheter från andra vindkraftsområden visar att fartygstrafiken kommer att undvika områdena, men fritidsbåtar kommer att färdas bland vindkraftverken.

Många frågor lämnades obesvarade vid det digitala samrådet. Om Svea Vind tänker vidta åtgärder för att kompensera för skador som projektet orsakar är en sådan fråga. Hur berörda kommuner ställer sig till projektet och om ekonomisk ersättning kommer att gå till närboende är en annan utestående fråga. En del undrar vad Försvaret säger om projektet. De har ju avslagit 90 % av ansökningarna för havsbaserade vindkraftverk under senare år.

Se tidigare publiceringar om Långgrunds vindkraftspark