Ändringar i strandskyddet frös inne

Publicerat 2022-04-10

När motionstiden med anledning av regeringens proposition om En ökad differentiering av strandskyddet löpte ut första veckan i april, stod det klart att förslaget inte kommer att överleva riksdagsbehandlingen. M, KD, L, SD och V kommer att avslå propositionen och flera motioner med olika alternativa förslag har lämnats in. Det enda motionärerna är ense om är att dissa proppen. För övrigt menar V att förslaget går för långt när det gäller att försvaga strandskyddet medan de övriga partierna i olika grad menar att det inte går tillräckligt långt.

Ändringar i strandskyddslagstiftningen frös inne när regeringens proposition sänktes under utskottsbehandlingen.

Kravet på att öka möjligheterna att bygga inom områden som omfattas av strandskydd, var en förutsättning för det s k Januariavtalet mellan S-MP-regeringen och C-L. Men när propositionen väl levererades för behandling i Jordbruksutskottet hade som bekant de politiska positionerna förändrats. Miljöpartiet hade lämnat regeringen och Liberalerna hade lämnat Januariavtalet och Socialdemokraterna, ledde en minoritetsregering med ny statsminister. Och resultatet blir efter utskottsbehandlingen att förändringen av strandskyddet fryser inne och den nuvarande strandskyddslagstiftningen blir kvar tills vidare.

Centerpartiets ordförande Annie Lööf, som haft förändringarna i strandskyddet som en av sina hjärtefrågor, uttryckte sin besvikelse i Lördagsintervjun i Sveriges Radio den 9 april. Det är ett svek mot landsbygden, menade Annie Lööv och beklagade att M och KD bortsåg från sakfrågan bara för att få nöjet att knäppa C och S på näsan och ”ställa till oreda i svensk politik”.

I flera av motionerna föreslås att en ny utredning av strandskyddet görs så nedfrysningen kanske så småningom förvandlas till ett omtag. Vill du läsa motionerna så finns de här.

Lagrådet ger bakläxa

Publicerat 2021-12-18

Den 16 december 2021 offentliggjorde Lagrådet sin granskning av Regeringens förslag på ny strandskyddslagstiftning.

ArkipeLaget har följt frågan sedan strandskyddsutredningen lades fram, remissades och Regeringen lämnade förslag på ny lagstiftning för granskning hos Lagrådet. Se nedan.

Lagrådet slår ner på ett antal punkter. Den största kritiken gäller bestämmelserna om fri passage vid ny bebyggelse nära små sjöar och vattendrag. Att tillåta strandnära bebyggelse i dessa fall stämmer inte med av riksdagen beslutat miljökvalitetsmål ”Levande sjöar och vattendrag”. Föreslaget regelverk är dessutom oklart och kommer att skapa problem för markägaren, allmänheten och myndigheterna vid tolkning och straffsanktionering när överträdelser har gjorts. Lagrådet anser att kompletterande utredning och remittering behövs och avstyrker att lagförslaget läggs till grund för lagstiftning.

Lagrådet pekar på oklarheter kring hur de särskilda skälen 1-4 ska tillämpas med ”stor restriktivitet”.

Möjligheter till Strandnära utvecklingsområden på centrala öar i skärgården behöver klargöras i lagtexten. Det behöver tas upp i den fortsatta beredningen anser Lagrådet.

Några ytterligare justeringar föreslås. För övrigt har Lagrådet inget att erinra mot lagförslagen.

Bakgrund: Lagrådet granskar förslag på nya lagar

Innan nya lagar läggs fram i riksdagen får lagrådet först yttra sig över de tänkta nya lagarna. Lagrådet granskar hur lagförslagen stämmer med grundlagen och rättsordningen, om lagförslagen är rättsäkra, om de stämmer med lagens syften och problem som kan uppstå vid tillämpningen uppmärksammas.

Ny strandskyddslagstiftning är på gång

Publicerad 2021-11-28

Ändrad 2021-12-18

Centerpartiet kräver förändringar i lagstiftningen om skog och strandskydd för att släppa fram en socialdemokratisk stadsminister. I början av november 2021 blev regeringen överens med centerpartiet om förslag på ändrad lagstiftning för strandskydd. 12 november skickades en remiss till lagrådet. En proposition beräknas läggas fram i riksdagen senast i mars 2022. Den nya lagstiftningen ska gälla från och med 1 juli 2022.

ArkipeLaget har i april 2021 berättat om strandskyddsutredningen och i juni om olika remissinstansers reaktioner på förslagen på nya strandskyddsbestämmelser. Se PDF-dokument nedan.

Vi skriver om villkoren för dagens strandskydd här

Ska det bli lättare att bygga utefter Östgötakustens stränder? Foto Lotta Lanne

De 6 särskilda skälen för dispens föreslås bli kvar i den nya lagstiftningen. Men de första fyra skälen föreslås få ett tillägg som säger att stor restriktivitet ska tillämpas i dispens ”inom områden av särskild betydelse för djur- och växtlivet, eller inom områden där bebyggelsetrycket är högt eller där efterfrågan på mark för fritidshusbebyggelse är mycket stor”. Dispensskäl 5, som ofta används för att tillåta tätortsutveckling, har inte skärpningen med ”stor restriktivitet”.

Idag finns LIS-områden

Dagens lagstiftning ger kommuner möjlighet att i översiktsplanen utse LIS-områden, Landsbygdsutveckling I Strandnära områden, där det är tillåtet att bygga nya hus på strandskyddad mark. LIS-områden måste dock ligga nära befintliga hus, en strandremsa ska lämnas för fri passage för allmänheten och skydda strandnaturen. Kommunen måste visa att LIS-området gagnar orten, inte bara privata intressen. Enligt lagstiftningen får inte LIS-områden bildas utefter Östgötakusten.

Ersätts med Strandnära utvecklingsområden

I förslaget till ny lagstiftning tas begreppet LIS-område bort och ersätts av Strandnära utvecklingsområden. Där får enstaka en- eller tvåbostadshus och komplementbyggnader till huset byggas på strandskyddad mark. Där får även byggas ”Byggnader, anläggningar, anordningar eller åtgärder som behövs för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse av ny eller förändrad sammanhållen bebyggelse, eller småskalig verksamhet, om verksamheten har nytta av ett strandnära läge.” En remsa på minst ett par tiotals meter måste lämnas vid stranden för fri passage och för att skydda strandnaturen. Den nya bebyggelsen får inte heller försämra den allemansrättsliga tillgången till obrutna strandområden i trakten.

I Strandnära utvecklingsområden ska tillgången till obebyggt strandskyddat område vara god, såväl inom området som i den omgivande trakten. Bebyggelsetrycket ska vara lågt och området ska inte ha särskild betydelse för något av strandskyddets syften. Kommunens översiktsplan ska ge vägledning till om platsen kan klassas som Strandnära utvecklingsområde. Det ska dock inte bli ett krav.

Regeringen bedömer att Strandnära utvecklingsområden normalt inte kan utses utefter stora delar av Sveriges kuststräcka. Men möjligheten till utveckling och nödvändig samhällsservice för permanentboende på centrala öar i skärgården behöver dock beaktas, skriver Regeringen.

Vad är lågt, normalt och högt bebyggelsetryck?

I lagrådsremissen utvecklar regeringen vad som menas med lågt, normalt och högt bebyggelsetryck. Det är bara i områden med lågt bebyggelsetryck som Strandnära utvecklingsområden kan medges. Regeringen bedömer att efterfrågan på mark för bebyggelse är stort utefter Östgötakusten. Men det kan förekomma delar där bebyggelsetrycket är lågt.

Områden med utvidgat strandskydd ska inte anses vara områden av särskild betydelse för strandskyddets syften, skriver Regeringen. Områden som är riksintresseklassade ska bedömas i de enskilda fallen.

En liten möjlighet öppnas för att kunna bygga på strandskyddad mark utefter Östgötakusten

Skrivningarna i lagrådsremissen öppnar en liten möjlighet att bygga på strandskyddad mark utefter Östgötakusten. Idag är det helt omöjligt eftersom Lis-områden uttryckligen inte kan byggas i vår skärgård. Men i förslaget till ny strandskyddslagstiftning öppnas en dörr för att områden kan klassas ha lågt bebyggelsetryck, och därmed kan få ny bebyggelse i ”strandnära utvecklingsområden”. Strandområden med utvidgat strandskydd (mer än 100 meter) ska inte heller vara ett absolut hinder.

Vägledning för Strandnära utvecklingsområden bör tas fram

I kommentarerna till det nya lagförslaget skriver Regeringen att ” Berörda myndigheter bör få i uppdrag att ta fram en vägledning för att underlätta kommunernas arbete med att bedöma om kriterierna för strandnära utvecklingsområden är uppfyllda.” Regeringen vill att företrädare för kommuner, regioner, näringsliv och intresseorganisationer ska medverka i att ta fram vägledningen.

Utvärdering ska göras inom fem år

Bestämmelserna och effekterna av dem ska utvärderas inom 5 år. Regeringen vill även att undantagen från strandskyddet för areella näringar ska utredas.

Tidigare sidor om planerna att ändra strandskyddet:

Reaktioner på strandskyddsutredningen Publicerad 2021-06-26

Troligtvis berör inte de föreslagna ändringarna Sankt Anna och Arkösunds skärgård Publicerad 2021-04-16